ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු – ෆර්නෑන්ඩු

Ane Dingak – sindu.me.mp3
Mage Sudu Mame – sindu.me.mp3
Mal Bara Himidiriye – sindu.me.mp3
Mee Ambe Wanaye – sindu.me.mp3
Mee Wadayaki Jeevite – sindu.me.mp3
Piyumehi Peni Bothi – sindu.me.mp3
Punsada Hinahenne – sindu.me.mp3
Re Pal Rekala – sindu.me.mp3
Sigiri Sukumaliye – sindu.me.mp3
Sihina Lowe – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියංකර පෙරේරා

01 – Track – sindu.me.MP3
02 – Track – sindu.me.MP3
03 – Track – sindu.me.MP3
04 – Track – sindu.me.MP3
05 – Track – sindu.me.MP3
06 – Track – sindu.me.MP3
07 – Track – sindu.me.MP3
08 – Track – sindu.me.MP3
09 – Track – sindu.me.MP3
10 – Track – sindu.me.MP3
11 – Track – sindu.me.MP3
12 – Track – sindu.me.MP3
13 – Track – sindu.me.MP3
14 – Track – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියංක රම්මන්ඩල

Ggg – sindu.me.mp3
Line in track 01 – sindu.me.mp3
Line in track 02 – sindu.me.mp3
Line in track 03 – sindu.me.mp3
Line in track 04 – sindu.me.mp3
Line in track 05 – sindu.me.mp3
Line in track 06 – sindu.me.mp3
Line in track 07 – sindu.me.mp3
Line in track 08 – sindu.me.mp3
Line in track 09 – sindu.me.mp3
Line in track 10 – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියංක රම්මන්ඩල – සන්ෆ්ලවර් සමග

10mangala nakathin – sindu.me.mp3
11awasan pana nala – sindu.me.mp3
12mage rathu – sindu.me.mp3
13thal pawrinh – sindu.me.mp3
14neth uga pirenna – sindu.me.mp3
15kanaka mini muthu – sindu.me.mp3
16oba dukak mawawi – sindu.me.mp3
1kadulak lesindo – sindu.me.mp3
2thani karanne ne – sindu.me.mp3
3palu ahas kusa – sindu.me.mp3
4numbata wada – sindu.me.mp3
5samawa denu mana – sindu.me.mp3
6asiri geetha – sindu.me.mp3
7pinmada kadule – sindu.me.mp3
8thun bala – sindu.me.mp3
9re sanda pane – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියානි ජයසිංහ – සුන්දර හදකට

LINE_IN_TRACK_10 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_11 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_12 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_14 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_15 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_16 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_3 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_4 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_5 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_6 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_7 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_8 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_9 – sindu.me.MP3
SULAGHA_EVILLA_1226175424 – sindu.me.MP3
SUNDARA_HADAKATA_DEE_122612 – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියාන් පතිරණ

01 – Track – sindu.me.MP3
02 – Track – sindu.me.MP3
03 – Track – sindu.me.MP3
04 – Track – sindu.me.MP3
05 – Track – sindu.me.MP3
06 – Track – sindu.me.MP3
07 – Track – sindu.me.MP3
08 – Track – sindu.me.MP3
09 – Track – sindu.me.MP3
10 – Track – sindu.me.MP3
11 – Track – sindu.me.MP3
12 – Track – sindu.me.MP3
13 – Track – sindu.me.MP3
14 – Track – sindu.me.MP3
15 – Track – sindu.me.MP3
16 – Track – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ඉන්ද්‍රජිත් දොලමුල්ල – දුරස් වන්නට

Track 01 – www.sindu.me -.mp3
Track 02 – www.sindu.me -.mp3
Track 03 – www.sindu.me -.mp3
Track 04 – www.sindu.me -.mp3
Track 05 – www.sindu.me -.mp3
Track 06 – www.sindu.me -.mp3
Track 07 – www.sindu.me -.mp3
Track 08 – www.sindu.me -.mp3
Track 09 – www.sindu.me -.mp3
Track 10 – www.sindu.me -.mp3
Track 11 – www.sindu.me -.mp3
Track 12 – www.sindu.me -.mp3
Track 13 – www.sindu.me -.mp3
Track 14 – www.sindu.me -.mp3
Track 15 – www.sindu.me -.mp3
Track 16 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියාල් අමරසිංහ – පින්න මලක්

Priyal – Hasunak Liyannepa – sindu.me.mp3
Priyal – Hiru Payanne – sindu.me.mp3
Priyal – Jeewithe Duka – sindu.me.mp3
Priyal – Lassana Loke – sindu.me.mp3
Priyal – Ma Nopathu Vilasin – sindu.me.mp3
Priyal – Mavuni Daya – sindu.me.mp3
Priyal – Pinna Malak – sindu.me.mp3
Priyal – Pinna Malaka Ruwa – sindu.me.mp3
Priyal – Pinvantha Sithagava – sindu.me.mp3
Priyal – Roobara Landak – sindu.me.mp3
Priyal – Sene Sithin – sindu.me.mp3
Priyal – Senehasa Sundarai – sindu.me.mp3
Priyal – Sithuvili Avadivela – sindu.me.mp3
Priyal – Sudu Kelle – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියා සූරියසේන – ෆ්ලෑෂ්බැක් සමග – තුන්යමේ රෑ

Priya – Ammi Puthuta – sindu.me.mp3
Priya – Gan Wathurai – sindu.me.mp3
Priya – Harada Viman – sindu.me.mp3
Priya – Irisiyawa Krodha – sindu.me.mp3
Priya – Isivaru Pandivaru – sindu.me.mp3
Priya – Nirathuru Hinahen – sindu.me.mp3
Priya – Pasel Bime – sindu.me.mp3
Priya – Poya Da Raye – sindu.me.mp3
Priya – Prarthana Bindunai – sindu.me.mp3
Priya – Rathata Rathe – sindu.me.mp3
Priya – Rathu Rosamal – sindu.me.mp3
Priya – Sagareki Ma Handoo – sindu.me.mp3
Priya – Sihinen Avidin – sindu.me.mp3
Priya – Susume Kandule – sindu.me.mp3
Priya – Tharuketa Didulanava – sindu.me.mp3
Priya – Thun Yame – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියා සූරියසේන – සන්ෆ්ලවර් සමග

Aapasu eawa – sindu.me.mp3
Aatha ran wiman – sindu.me.mp3
Asurin Mideela(new) – sindu.me.mp3
Bingu Walapeela(new) – sindu.me.mp3
Ekama Weethiye.(new) – sindu.me.mp3
Etha Dinayakadi(new) – sindu.me.mp3
etha ran viman thlin(new) – sindu.me.mp3
Gelawata Bandawu Muthu Pote – sindu.me.mp3
Hadawatha illa(new) – sindu.me.mp3
Heta Dawase (new) – sindu.me.mp3
Hiruda Muwavee.(new) – sindu.me.mp3
jeewithe mage kiyala(new) – sindu.me.mp3
kandan yannam ran mal mala(new – sindu.me.mp3
Lihinin Rena(new) – sindu.me.mp3
Mage Lameda – sindu.me.mp3
Mata Wasana.(new) – sindu.me.mp3
me palu mawathe(new) – sindu.me.mp3
Mohothaka Suwadena.(ne – sindu.me.mp3
Mulu Muhundama (new) – sindu.me.mp3
Neranjana.(new) – sindu.me.mp3
Nil Manelmala(new) – sindu.me.mp3
Oba kandule – sindu.me.mp3
OBA MATA WASANA(new) – sindu.me.mp3
Pathum pireela – sindu.me.mp3
Rata Tharu Dahas (new) – sindu.me.mp3
ratakineha eigilee(new) – sindu.me.mp3
Sanda tharaka(new) – sindu.me.mp3
Sandaa yaame – sindu.me.mp3
Sudu Paravi Rana.(new) – sindu.me.mp3
Sudu watakamale – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me