පණ්ඩිත් අමරදේව ගාන්ධර්වයාණෙනි – ඔබට නිවන් සුව

pandith-amaradewa-rip

 

සසර වසන තුරු ..
නිවන් දකින තුරු ..
පින් කෙත හෙළ රන් දෙරණේ …
යළි උපදින්නට ..
හේතු වාසනා වේවා ..
හේතු වාසනා …..

Continue reading “පණ්ඩිත් අමරදේව ගාන්ධර්වයාණෙනි – ඔබට නිවන් සුව”

Sindu.Me is experiencing some unplanned downtime

As of JAN 10, 2012, Sindu.Me experienced an issue with a database server early Monday Morning January 9, 2012. The current files database was damaged and a backup database was restored. All other databases are functioning properly and were not affected. However, the restored database may not reflect most recent changes to the recent file uploads. We are working to restore everything back to normal, including any data that may currently not be available. This process should be completed in 72 hours.

All albums published after 2012 January 06 (Flashback – Divithura Adare) are affected.

We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding.

Update – As of 2012-01-15, everything is back to normal.