ප්‍රියානි ජයසිංහ – සුන්දර හදකට

LINE_IN_TRACK_10 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_11 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_12 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_14 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_15 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_16 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_3 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_4 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_5 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_6 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_7 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_8 – sindu.me.MP3
LINE_IN_TRACK_9 – sindu.me.MP3
SULAGHA_EVILLA_1226175424 – sindu.me.MP3
SUNDARA_HADAKATA_DEE_122612 – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියාන් පතිරණ

01 – Track – sindu.me.MP3
02 – Track – sindu.me.MP3
03 – Track – sindu.me.MP3
04 – Track – sindu.me.MP3
05 – Track – sindu.me.MP3
06 – Track – sindu.me.MP3
07 – Track – sindu.me.MP3
08 – Track – sindu.me.MP3
09 – Track – sindu.me.MP3
10 – Track – sindu.me.MP3
11 – Track – sindu.me.MP3
12 – Track – sindu.me.MP3
13 – Track – sindu.me.MP3
14 – Track – sindu.me.MP3
15 – Track – sindu.me.MP3
16 – Track – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ඉන්ද්‍රජිත් දොලමුල්ල – දුරස් වන්නට

Track 01 – www.sindu.me -.mp3
Track 02 – www.sindu.me -.mp3
Track 03 – www.sindu.me -.mp3
Track 04 – www.sindu.me -.mp3
Track 05 – www.sindu.me -.mp3
Track 06 – www.sindu.me -.mp3
Track 07 – www.sindu.me -.mp3
Track 08 – www.sindu.me -.mp3
Track 09 – www.sindu.me -.mp3
Track 10 – www.sindu.me -.mp3
Track 11 – www.sindu.me -.mp3
Track 12 – www.sindu.me -.mp3
Track 13 – www.sindu.me -.mp3
Track 14 – www.sindu.me -.mp3
Track 15 – www.sindu.me -.mp3
Track 16 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියාල් අමරසිංහ – පින්න මලක්

Priyal – Hasunak Liyannepa – sindu.me.mp3
Priyal – Hiru Payanne – sindu.me.mp3
Priyal – Jeewithe Duka – sindu.me.mp3
Priyal – Lassana Loke – sindu.me.mp3
Priyal – Ma Nopathu Vilasin – sindu.me.mp3
Priyal – Mavuni Daya – sindu.me.mp3
Priyal – Pinna Malak – sindu.me.mp3
Priyal – Pinna Malaka Ruwa – sindu.me.mp3
Priyal – Pinvantha Sithagava – sindu.me.mp3
Priyal – Roobara Landak – sindu.me.mp3
Priyal – Sene Sithin – sindu.me.mp3
Priyal – Senehasa Sundarai – sindu.me.mp3
Priyal – Sithuvili Avadivela – sindu.me.mp3
Priyal – Sudu Kelle – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියා සූරියසේන – ෆ්ලෑෂ්බැක් සමග – තුන්යමේ රෑ

Priya – Ammi Puthuta – sindu.me.mp3
Priya – Gan Wathurai – sindu.me.mp3
Priya – Harada Viman – sindu.me.mp3
Priya – Irisiyawa Krodha – sindu.me.mp3
Priya – Isivaru Pandivaru – sindu.me.mp3
Priya – Nirathuru Hinahen – sindu.me.mp3
Priya – Pasel Bime – sindu.me.mp3
Priya – Poya Da Raye – sindu.me.mp3
Priya – Prarthana Bindunai – sindu.me.mp3
Priya – Rathata Rathe – sindu.me.mp3
Priya – Rathu Rosamal – sindu.me.mp3
Priya – Sagareki Ma Handoo – sindu.me.mp3
Priya – Sihinen Avidin – sindu.me.mp3
Priya – Susume Kandule – sindu.me.mp3
Priya – Tharuketa Didulanava – sindu.me.mp3
Priya – Thun Yame – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රියා සූරියසේන – සන්ෆ්ලවර් සමග

Aapasu eawa – sindu.me.mp3
Aatha ran wiman – sindu.me.mp3
Asurin Mideela(new) – sindu.me.mp3
Bingu Walapeela(new) – sindu.me.mp3
Ekama Weethiye.(new) – sindu.me.mp3
Etha Dinayakadi(new) – sindu.me.mp3
etha ran viman thlin(new) – sindu.me.mp3
Gelawata Bandawu Muthu Pote – sindu.me.mp3
Hadawatha illa(new) – sindu.me.mp3
Heta Dawase (new) – sindu.me.mp3
Hiruda Muwavee.(new) – sindu.me.mp3
jeewithe mage kiyala(new) – sindu.me.mp3
kandan yannam ran mal mala(new – sindu.me.mp3
Lihinin Rena(new) – sindu.me.mp3
Mage Lameda – sindu.me.mp3
Mata Wasana.(new) – sindu.me.mp3
me palu mawathe(new) – sindu.me.mp3
Mohothaka Suwadena.(ne – sindu.me.mp3
Mulu Muhundama (new) – sindu.me.mp3
Neranjana.(new) – sindu.me.mp3
Nil Manelmala(new) – sindu.me.mp3
Oba kandule – sindu.me.mp3
OBA MATA WASANA(new) – sindu.me.mp3
Pathum pireela – sindu.me.mp3
Rata Tharu Dahas (new) – sindu.me.mp3
ratakineha eigilee(new) – sindu.me.mp3
Sanda tharaka(new) – sindu.me.mp3
Sandaa yaame – sindu.me.mp3
Sudu Paravi Rana.(new) – sindu.me.mp3
Sudu watakamale – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත – සන්ෆ්ලවර් සමග

Kandulu Ganga – sindu.me.mp3
Ma Eda Kiyu De – sindu.me.mp3
Ma Handawala – sindu.me.mp3
Mahada Premadare – sindu.me.mp3
Nilwan Guwan Gabe – sindu.me.mp3
Oba Ha Gevu Athethe – sindu.me.mp3
Oba Hamuvu Dine – sindu.me.mp3
Oba Pae Pem Sina – sindu.me.mp3
Pemwathun Sinase – sindu.me.mp3
Saapa Karannepa – sindu.me.mp3
Sanda Kumariyak – sindu.me.mp3
Sithin Iwasanna Bae – sindu.me.mp3
Smudenna Samuganna Nam – sindu.me.mp3
Sudu Mal Pokurak – sindu.me.mp3
Sudu Weli Wisirunu – sindu.me.mp3
Werala Konaka – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත – සකුරා රේන්ජ් සමග

Dease Rahasa – sindu.me.mp3
Kadulu Weal – sindu.me.mp3
Maa Diha Nobalanna – sindu.me.mp3
Maa Eda Kiyu Dea – sindu.me.mp3
Maa Thaniwee – sindu.me.mp3
Oba Maa Hadin – sindu.me.mp3
Oya Nilupul – sindu.me.mp3
Sadarenu – sindu.me.mp3
Samudun Dease – sindu.me.mp3
Sangeetha Sagare – sindu.me.mp3
Sansaraye – sindu.me.mp3
Sithin Hada Hadaa – sindu.me.mp3
Sithin Iwasanna Bea – sindu.me.mp3
Sithin Mawa – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත – සුළඟට හාදු තියන්න

02TRA – sindu.me.MP3
03TRA – sindu.me.MP3
048 SULANGATA HADU – sindu.me.mp3
04TRA – sindu.me.MP3
05TRA – sindu.me.MP3
06TRA – sindu.me.MP3
07TRA – sindu.me.MP3
08TRA – sindu.me.MP3
09TRA – sindu.me.MP3
10TRA – sindu.me.MP3
11TRA – sindu.me.MP3
12TRA – sindu.me.MP3
13TRA – sindu.me.MP3
14TRA – sindu.me.MP3
15TRA – sindu.me.MP3
16TRA – sindu.me.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

ආර්. එස්. පින්නපොල – අප්පච්චි – ගීත එකතුව

NST – Track 01 – sindu.me.mp3
NST – Track 02 – sindu.me.mp3
NST – Track 03 – sindu.me.mp3
NST – Track 04 – sindu.me.mp3
NST – Track 05 – sindu.me.mp3
NST – Track 06 – sindu.me.mp3
NST – Track 07 – sindu.me.mp3
NST – Track 08 – sindu.me.mp3
NST – Track 09 – sindu.me.mp3
NST – Track 10 – sindu.me.mp3
NST – Track 11 – sindu.me.mp3
NST – Track 12 – sindu.me.mp3
NST – Track 13 – sindu.me.mp3
NST – Track 14 – sindu.me.mp3
NST – Track 15 – sindu.me.mp3
NST – Track 16 – sindu.me.mp3
NST – Track 17 – sindu.me.mp3
NST – Track 18 – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me