පර්පල් රේන්ජ් – වන් ටූ ත්‍රී – නන් ස්ටොප් – එක දෙක තුන

Track 01 -www.sindu.me-.mp3
Track 02 -www.sindu.me-.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Promises 3 [A] – www.sindu.me -.mp3
Promises 3 [B] – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Baila Time3 – www.sindu.me -.mp3
Baila Time5 – www.sindu.me -.mp3
Baila Time6 – www.sindu.me -.mp3
Party 2001-Nonstop – www.sindu.me -.mp3
Party 2001-Nonstop2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Dola Laga-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Manda Nawa Karanawa – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3
Muni Nandana-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Nona – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3
Rata Karavanta Nam – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3
Sandae Kaluwara-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Sukiri Batillange Geethaya-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Tharuda Nidana – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Wandanave Yamu-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Yanawa Nam Ane Man Aran – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Aalaya Wan Manaram – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Adaraye Vedanawa – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Ammawarune – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Budu Karuna Desa Themi – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Buduni Jesuni – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Denodahak Dena – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Dingiri Amma – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Hada Vila Kalambana – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Jesu Swami Daruwane – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Kadamandiye Dola Aiyne – Nanda Malani – www.sindu.me -.mp3
Kumari Bambasara – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Lovama Epawee.mp3 – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Mage Deshaya.mp3 – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Mage Sanda Oba – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Mage Sihinaya – Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Budu Thaththe-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Dingiri Amma-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Dora Kavulu-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Hanthana Adaviye-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Hemanthayedi-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Kothanaka Ho-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Kurutu Ga Gee-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Preemaya Nam-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3
Raththaran Duwe – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3
Thunhele Kala Thula – Nanda Malani – www.sindu.me -.Mp3
Yugayen Yugaye-Nanda Malini – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Nanada malani akke akke a – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani ase madura – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani dola langa – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani dura penena – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani karuna nadi – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani komala thal – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani kopa wanne – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani ma obe suda – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani muni nandan – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani nidi yahane – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani rajinde – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani sara kethey – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani sara sirini – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani soka dara e – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani wade sugand – www.sindu.me -.mp3
Nanada malani wandanawe y – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

Track 01 – www.sindu.me -.mp3
Track 02 – www.sindu.me -.mp3
Track 03 – www.sindu.me -.mp3
Track 04 – www.sindu.me -.mp3
Track 05 – www.sindu.me -.mp3
Track 06 – www.sindu.me -.mp3
Track 07 – www.sindu.me -.mp3
Track 08 – www.sindu.me -.mp3
Track 09 – www.sindu.me -.mp3
Track 10 – www.sindu.me -.mp3
Track 11 – www.sindu.me -.mp3
Track 12 – www.sindu.me -.mp3
Track 13 – www.sindu.me -.mp3
Track 14 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

01 – Track – www.sindu.me -.MP3
02 – Track – www.sindu.me -.MP3
03 – Track – www.sindu.me -.MP3
04 – Track – www.sindu.me -.MP3
05 – Track – www.sindu.me -.MP3
06 – Track – www.sindu.me -.MP3
07 – Track – www.sindu.me -.MP3
08 – Track – www.sindu.me -.MP3
09 – Track – www.sindu.me -.MP3
10 – Track – www.sindu.me -.MP3
11 – Track – www.sindu.me -.MP3
12 – Track – www.sindu.me -.MP3
13 – Track – www.sindu.me -.MP3
14 – Track – www.sindu.me -.MP3
15 – Track – www.sindu.me -.MP3
16 – Track – www.sindu.me -.MP3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

09 ruhunu wenasa 0 9 – www.sindu.me -.mp3
10 ruhunu wenasa 1 0 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

Adahetaa – sindu.me.mp3
Aenoweee – sindu.me.mp3
Edaraagu – sindu.me.mp3
Gana Adure Rala Pathare – sindu.me.mp3
Hadapath – sindu.me.mp3
Kadupara – sindu.me.mp3
Mahasena – sindu.me.mp3
Pera Eka Davasaka – sindu.me.mp3
Pidusena – sindu.me.mp3
Ranabara Idudunu – sindu.me.mp3
Ranil mallawaarchi – sahara – miuru pem madirawe – sindu.me.mp3
Ranil mallawarachchi – obe nil nuwan – sindu.me.mp3
Rosamall – sindu.me.mp3
Sadirann – sindu.me.mp3
Samanala Samanliyan – sindu.me.mp3
Sayurapa – sindu.me.mp3
Sithumpa – sindu.me.mp3
Thaniivi – sindu.me.mp3
Tharidun – sindu.me.mp3
Thatusin – sindu.me.mp3
Thavamaa – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

01 Track 1 – sindu.me.mp3
02 Track 2 – sindu.me.mp3
03 Track 3 – sindu.me.mp3
04 Track 4 – sindu.me.mp3
05 Track 5 – sindu.me.mp3
06 Track 6 – sindu.me.mp3
07 Track 7 – sindu.me.mp3
08 Track 8 – sindu.me.mp3
09 Track 9 – sindu.me.mp3
10 Track 10 – sindu.me.mp3
11 Track 11 – sindu.me.mp3
12 Track 12 – sindu.me.mp3
13 Track 13 – sindu.me.mp3
14 Track 14 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Track 01 – sindu.me.mp3
Track 02 – sindu.me.mp3
Track 03 – sindu.me.mp3
Track 04 – sindu.me.mp3
Track 05 – sindu.me.mp3
Track 06 – sindu.me.mp3
Track 07 – sindu.me.mp3
Track 08 – sindu.me.mp3
Track 09 – sindu.me.mp3
Track 10 – sindu.me.mp3
Track 11 – sindu.me.mp3
Track 12 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Hada Gee Pothe – sindu.me.mp3
Landune – sindu.me.mp3
Ma Adarei – sindu.me.mp3
Ran Malak – sindu.me.mp3
Rosa Mal Kumari – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Raju B.- Banduravee – sindu.me.mp3
Raju B.- Duhul Gawum – sindu.me.mp3
Raju B.- Mage Meenachchi – sindu.me.mp3
Raju B.- Mal Pala – sindu.me.mp3
Raju B.- Nil Dolapara – sindu.me.mp3
Raju B.- Numbage Lamade – sindu.me.mp3
Raju B.- Pabalu Salu – sindu.me.mp3
Raju B.- Pipunu Sina – sindu.me.mp3
Raju B.- Sanda Ridila – sindu.me.mp3
Raju B.- Sandavathe Ruwa – sindu.me.mp3
Raju B.- Seethala Madiyama – sindu.me.mp3
Raju B.- Sinahavatai Obe – sindu.me.mp3
Raju B.- Siv Maha Ganga – sindu.me.mp3
Raju B.- Valgatharuwa Vee – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

01. Track 1 – sindu.me.mp3
02. Track 2 – sindu.me.mp3
03. Track 3 – sindu.me.mp3
04. Track 4 – sindu.me.mp3
05. Track 5 – sindu.me.mp3
06. Track 6 – sindu.me.mp3
07. Track 7 – sindu.me.mp3
08. Track 8 – sindu.me.mp3
09. Track 9 – sindu.me.mp3
10. Track 10 – sindu.me.mp3
11. Track 11 – sindu.me.mp3
12. Track 12 – sindu.me.mp3
13. Track 13 – sindu.me.mp3
14. Track 14 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

01 Track 1 – sindu.me.mp3
02 Track 2 – sindu.me.mp3
03 Track 3 – sindu.me.mp3
04 Track 4 – sindu.me.mp3
05 Track 5 – sindu.me.mp3
06 Track 6 – sindu.me.mp3
07 Track 7 – sindu.me.mp3
08 Track 8 – sindu.me.mp3
09 Track 9 – sindu.me.mp3
10 Track 10 – sindu.me.mp3
11 Track 11 – sindu.me.mp3
12 Track 12 – sindu.me.mp3
13 Track 13 – sindu.me.mp3
14 Track 14 – sindu.me.mp3
2-1 – sindu.me.jpg
4 – sindu.me.jpg
front – sindu.me.jpg

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

ටීවී සීරීස්, ‍ෆිල්ම්ස්, අධ්‍යාපනික, ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ්කරදීමේ සේවාව.

ඩීවීඩී මගින් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.

ගිගා බයිට් 4ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 1කට දමා ගැනීමට රු. 105 ක් පමණයි.

තැපැල් ගාස්තුව රු. 100 යි.
කුරියර් සේවාවක් මගින් එවන්නේ නම් රු. 250 යි.

උදා: ගිගා බයිට් 20ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 5 කට දමා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට [ (105×5) + 100 ] = රු. 625/=

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න Lanka Files

Torrent, Movie, TV Series, Educational Material – Affordable File Download Service.
Island wide delivery.

Rs.105/= for 4GB download + DVD

Rs.100/= for parcel post.
Rs.250/= for courier service.

Eg: Rs. 625/= for 20GB download + DVD burning + registered parcel post fee. [ (105×5) + 100 ]

Visit : http://www.lankafiles.com

 

– මෙය මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලද දැන්වීමකි !